Home Jetstik Uses Instructions Contacts
Click here for a full printable PDF version of the instructions.
Gallery

Instructions in other languages: French   Spanish   Italian   Norwegian   Finnish

DET YPPERSTE VERKTØYET FOR STEINBEARBEIDING.

Instruksjoner for bruk av JET STIK.

Instruksjoner på andre språk: fransk og spansk.

Les dette nøye før bruk av JET STIK.

ADVARSEL:

Bruk ALLTID personlig verneutstyr, slik som vernebriller, hørselsvern, halv-/ helmaske og beskyttelseshansker under bruk av JET STIK.
Pass på at det hele tiden renner vann gjennom avløpsslangen mens JET STIK er i bruk.
Bruk ALDRI JET STIK med acetylen eller naturgasser.
Brukes ALLTID med rikelig ventilasjon.
Brukes ALDRI i nærheten av antenningskilder.

SIKKERHETSTILTAK:

Å arbeide med granitt og andre steinsorter innebærer i seg selv en fare. Ved å bruke JET STIK, forekommer de samme faremomenter, kjente og ukjente forbundet med steinarbeid, så som steinstøv, propangass, oksygen, vann og tyngdekraft.

JET STIK produserer kraftig lyd som kan forårsake hørselsskader. Hørselsbeskyttelse må benyttes til en hver tid av bruker og personer i nærheten.

Innånding av granittstøv og annet steinstøv kan forårsake silikose og andre lungesykdommer/ -problemer som kan være dødelige. Hel- eller halvmaske må brukes til enhver tid sammen med JET STIK.

Skjæreflammen til JET STIK når ekstremt høye temperaturer. Dette kan forårsake brannskader på brukeren eller føre til branntilløp. Hold lett antennelige materialer langt vekk fra arbeidsområdet. Bruk beskyttelseshansker og passende påkledning til enhver tid.

JET STIK bruker vann for å kjøle av sine indre deler. Vannet kan skape en glatt overflate på arbeidsunderlaget, som igjen kan føre til farlige situasjoner. Stå på en fast, sklisikker overflate når du anvender JET STIK.

Varme steinbiter kan slynges i en hvilken som helst retning når JET STIK er i bruk. Brukeren og alle personer i nærheten må bruke øye-, ansiktsbeskyttelse, og passende påkledning. Disse små steinbitene kan forårsake branntilløp. Hold lett antennelige materialer langt vekk fra arbeidsområdet. Sørg alltid for å sjekke arbeidsområdet for ulmende steinbiter etter bruk av JET STIK.

Bruk aldri JET STIK sammen med acetylen (C2 H2) eller naturgasser. JET STIK er utviklet for bruk med propan (C3 H8) og oksygen (O2). Andre gasser vil forårsake farlige situasjoner, nedsatt prestasjonsevne eller begge deler.

For å forhindre at steinarbeidet slår sprekker, la vannet renne fra avløpsslangen, og ned på steinen. Selv om vannet renner over steinen kan det fortsatt slå sprekker, og falle ned fra arbeidsbenken og forårsake ulykker.

Bruk vernesko med ståltupp. Sørg for at steinen er skrudd fast før du begynner å bearbeide den.

Hvis du ønsker å leve et liv uten risiko for ulykker, frarådes du å bruke JET STIK.

Hvis du velger å bruke JET STIK, må du ta forhåndsregler for alle risikoer under bruk, uansett om disse er nevnt i brukerveiledningen eller ikke. Eiere av JET STIK har plikt til å formidle denne brukerveiledningen videre til andre som skal ta JET STIK i bruk, samt utstyre dem med halv-/ helmaske, hørsels- og øyebeskyttelse.

Det er ditt ansvar å inspisere JET STIK, tilhørende slanger og ventiler før bruk.

For instruksjoner på andre språk enn norsk, er disse å finne på vår hjemmeside www.jetstik.com eller kontakt oss på telefon (USA og Canada) 00 1 603-323-2322 og

00 1 800-639-2021, eller på faks: 00 1-603-323-2322. De som er involvert i produksjon av JET STIK og de som har utarbeidet brukerveiledningen, frasier seg ethvert ansvar overfor dem som bruker verktøyet.

BESKRIVELSE:

Det håndholdte JET STIK-munnstykket er som en vannavkjølt rakett i miniatyr.

Oksygen under et trykk på 3,4 bar og propan (C3 H8) under et trykk på 2,7 bar blir ført inn i forbrenningskammeret på tuppen av munnstykket. Disse gassene brenner fullstendig inne i kammeret, med en temperatur på ca 3.000 C. De varme gassene strømmer så ut av munnstykket med en hastighet på 1.500 m pr. sekund.

Det er denne overføringshastigheten av varme som gjør JET STIK så effektiv ved varmebehandling av granitt.

Varme og flammen utvikles inne i røret og blir derved ikke påvirket av utvendige forhold. Man kan sprute vann på flammen uten at den slikker.

På grunn av varmen i forbrenningskammeret er det nødvendig med kontinuerlig vannavkjøling av forbrenningsrøret. JET STIK har derfor innebygd en sikkerhetsventil som stenger av gassene, dersom vanntrykket faller under et forhåndsinnstilt nivå. Siden dette er en trykkbryter må brukeren være sikker på at vannet kommer ut av avløpsslangen.

VED BRUK AV JET STIK:

Koble vannforsyningsslangen til et vannuttak på 2,7 bar eller mer. Verktøyet bruker ca 4 liter pr. minutt. Sørg for at avløpsslangen ikke har noen blokkeringer.
Koble gasstilførselen til propanuttaket på en 50 kilos propantank. Benyttes mindre tanker gir det svært kort funksjonstid. Sørg for at propantanken står støtt og er godt festet, slik at den ikke kan kante mens den er i bruk. Still inn propantilførselen på 2,7 bar. Bruk aldri acetylen eller naturgasser.
Koble til oksygenslangen til oksygenuttaket på tanken. Forsikre deg om at tanken står støtt og er godt festet, slik at den ikke kanter ved bruk. Still inn oksygenmåleren på 3,4 bar.
Sjekk at alle koblinger/ skjøter er tette. Ta på øye- og hørselsvern, samt maske.
Skru på vannforsyningen. Sjekk at vannet renner gjennom avløpsslangen, før du tenner på JET STIK. Still inn bryteren på JET STIK i klar posisjon. Benytt håndtaket som er rett ved munnstykket. Når JET STIK er påtent, still inn bryteren i startposisjon, og du kan starte arbeidet. Når du stiller bryteren i startposisjon vil verktøyet bli presset bakover.
Ved enhver anledning, hold verktøyet bort fra deg. For overflatebehandling av granitt, får man best resultat når vinkelen til underlaget er 10 til 25 grader,

Order
Home Uses Instructions Gallery Order Contacts